M I G U E L         D A V I D

FOTÓGRAFO EN PERMANENTE BÚSQUEDA


  

 


 


 
F O T Ó G R A F O    E N    P E R M A N E N T E   B Ú S Q U E D A                          

                  ¡Bienvenido!       Welcome!      Willkommen


                                                                                        Now  I´m  working  on    P  N  T 

                                                                                         Actualmente inmerso en   P  N  T

 


 


 

25606